Kvalitet och miljö

Vid alla arbeten utser vi en kvalitetsansvarig som under arbetets gång löpande följer upp, dokumenterar och utför s.k. egenkontroll. Vi lämnar givetvis garantier på alla utförda arbeten och vi eftersträvar att alltid ge varje kund ett färdigt resultat till avtalad kvalitet och tid. Vi försöker också uppfatta och hantera såväl meningsskiljaktigheter och fel och brister som kan uppstå snabbt och effektivt.

Vi använder aktivt materialleverantörernas kunskap och föreskrifter och arbetar aktivt med att integrera vårt kvalitetsarbete i planeringen av den övriga verksamheten för att skapa engagemang och samarbete ute på arbetsplatserna. Alla anställda erbjuds också kontinuerlig utbildning både i kvalitetsarbete, arbetsmiljö och yrkeskompetens.

Företaget är även certifierat hos Mur & Putsföretagen – Branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Syftet med Mur & Putsföretagens certifiering är att säkerställa för alla beställare att medlemsföretagen har de bäst utbildade och kompetenta medarbetarna.

Vi är övertygade om att en god arbetsmiljö skapar en effektiv organisation med hög måluppfyllelse, att det bidrar till engagemang och trivsel hos personalen och att en god arbetsmiljö ger förutsättningar att behålla och rekrytera kompetent personal. Vi vill att arbetsmiljön skall präglas av samspel och god kommunikation mellan ledning och medarbetare. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska aktivt arbeta förebyggande, motverka risker och vid rehabilitering skapa förutsättningar för snabb återgång i arbetslivet. Vårt arbetsmiljöarbetet skall ske enligt arbetsmiljölagen. Gott ledar- och medarbetarskap är viktiga utgångspunkter i vårt arbetsmiljöarbete. Delaktighet och inflytande i detta arbete är rättigheter såväl som skyldigheter.

ISO-certifiering

För att kunna arbeta hållbart och bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljö och kvalitet, så arbetar vi utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001 (Kvalitet) och 14001 (Miljö). Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.

Under våren certifierades och erhöll Malmö Mur & Puts ISO-certifieringen för ISO 9001 och 14001. 


Lena Gerlöw
KMA-chef Fasadgruppen

Lena.gerlow@fasadgruppen.se
+46 (0)70-317 27 03

Fasad

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal.
Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet.

Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer. 

Referenser

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till våra karriärsida
Jobba Hos Oss Fasadgruppen